Vedtægter

Vedtægter for Det Sorte Selskab


§ 1 Navn og hjemsted


Stk.1 Klubben er stiftet med vedtagelse af de første vedtægter d. 17.09.1989. Klubbens
administrative navn er derfor ”Selskabet af 17.09.1989”. Dette navn benyttes af
diskretionshensyn i sammenhænge, hvor klubbens formål/aktiviteter ikke ønskes
at fremgå.


Stk. 2 Klubbens alment kendte navn er ”Det Sorte Selskab”. Dette navn benyttes ved
omtale af klubben i sammenhænge, hvor klubbens formål/aktiviteter gerne må
fremgå. klubben omtales i det følgende som ”Selskabet”.


Stk. 3 Selskabet har hjemsted i Storkøbenhavn.


§ 2 Formål


Stk. 1 Selskabet er en oligarkisk, selskabelig klub med det formål at danne rammen om
kontakt og samvær for en lukket kreds af mennesker, der betragter erotisk
dominans og BDSM (Bondage, Dominans, Sadisme & Masochisme) som en
uundværlig del af deres seksualitet og dyrker det som et spændende erotisk
raffinement.


Stk. 2 Ved optagelse af nye medlemmer skal Selskabets Styrelse og introgruppe tilstræbe,
at der er en generel balance, og at medlemsskaren kommer til at bestå af en ligelig
fordeling af dominante og submissive, en ligelig fordeling af dominante (herunder
sadister) og submissive (herunder masochister) samt en ligelig fordeling af kvinder
og mænd.


Stk. 3 Enhver aktivitet, som udøves i Selskabets regi, skal respektere dansk lovgivning og
udøves af medlemmer, som alle er fyldt 18 og myndige samt medvirker efter eget
frie valg.


Stk. 4 Selskabet tilstræber i videst muligt omfang at beskytte medlemmernes helbred,
sikkerhed og diskretion sideløbende med, at Selskabet løbende arbejder for at
tilvejebringe de bedste udfoldelsesmuligheder for sine medlemmer.


Stk. 5 Selskabet samarbejder med andre klubber og foreninger m.v. i ind- og udland i
relevant omfang.


Stk. 6 Selskabet hverken driver eller medvirker til kommerciel virksomhed. Selskabet er
uafhængigt af partipolitiske, religiøse og andre ideologiske bevægelser. Selskabet
tager afstand fra vold og pædofili. Styrelsen har ret til at ekskludere et medlem
med øjeblikkelig virkning fra klubben, hvis medlemmet modtager en dom for vold
eller pædofili.


Stk. 7 Clubben kan deltage i oplysningsvirksomhed.


§ 3 Diskretion, opførsel og omgangstone


Stk. 1 Alle, der gives adgang til Selskabets lokaler, eller som deltager i en af Selskabets
aktiviteter, skal forinden underskrive en diskretionserklæring. I denne tilslutter
man sig Selskabets diskretionspligt.


Stk. 2 Diskretionspligten omfatter udadtil, at man ikke direkte eller indirekte videregiver
nogen form for oplysning til ikke-medlemmer, som kan medvirke til at afsløre
medlemmers identitet (herunder navne, telefonnumre, (e-mail)adresser, erhverv,
arbejdsplads m.v.) eller nogen form for oplysning om konkrete aktiviteter i
Selskabets regi, som evt. ville kunne forbindes med konkrete medlemmer. Trusler
om ovenstående betragtes også som en overtrædelse af diskretionspligten.


Stk. 3 Diskretionspligten indadtil er en skønssag, der kræver omtanke. Som
udgangspunkt bør der udvises samme diskretion over for medlemmer som over
for ikke-medlemmer, idet der kan være medlemmer, som udelukkende ønsker at
optræde til Selskabets arrangementer under et dæknavn, eller som kun ønsker at
betro deres identitet/personlige oplysninger til enkelte andre medlemmer.


Stk. 4 Omtale af medlemmer må ikke være af bevidst negativ eller af ondsindet karakter.


Stk. 5 Det er ikke tilladt til at optage hverken lyd eller billeder i Selskabets lokaler, eller i
forbindelse med Selskabets arrangementer, medmindre Styrelsen og de
tilstedeværende medlemmer har givet tilladelse hertil.


Stk. 6 Diskretionspligten omfatter tillige enhver handling eller trussel om handling, som
direkte eller indirekte, med eller uden forsæt, kan medføre krænkelse af et eller
flere af Selskabets nuværende eller tidligere medlemmer efter ovennævnte stk. 1 –
5.


Stk. 7 De under stk. 1-6 nævnte krav til diskretion, opførsel og omgangstone gælder i
skærpet grad ved benyttelse af skrevne og elektroniske medier, herunder
elektronisk medlemsforum, e-mails, sms’er, lyd- og billedoptagelser m.fl.
Materiale af denne slags må ikke gengives, videregives eller overbringes til andre
uden afsenderens forudgående tilladelse, og under ingen omstændigheder dersom
det kan medføre krænkelse af et eller flere medlemmer efter ovennævnte stk. 1-4.


Stk. 8 Diskretionspligten ophører ikke ved ophør af den pågældende aktivitet eller ved
ophør af medlemskab.


Stk. 9 Selskabet forventer, at medlemmer fremtræder velsoigneret, følger dresscode og
ikke optræder beruset eller påvirket i øvrigt.


§ 4 Medlemskab, udmeldelse og eksklusion


Stk. 1 Kun myndige personer, der erklærer sig indforstået med Selskabets formål og
vedtægter, er fyldt 18 og er rede til at underskrive Selskabets diskretionserklæring,
kan optages i Selskabet.
For at sikre den eksisterende medlemsskare mod uønskede medlemmer bliver der
i optagelsesfasen sorteret i disse ved tre lejligheder:
Ved modtagelse af den skriftlige ansøgning om optagelse
Efter afholdelse af en gensidigt orienterende samtale, hvor introgruppen efter
enstemmig beslutning udvælger de ansøgere, der skal tilbydes medlemskab
Efter endt prøveperiode, hvor Styrelsen beslutter om medlemmet lever op til
grundpillerne. Først herefter bliver man fuldgyldigt medlem af Selskabet


Stk. 2 Ved ansøgning om optagelse skal ansøger dokumentere deres fulde navn og
adresse til Selskabet og tillade, at disse oplysninger opbevares under diskretion.
Stk. 3 Medlemmer udfolder sig i Selskabet under eget ansvar


Stk. 4 Alle nye medlemskaber indledes med en prøveperiode, som er ens for alle, og hvis
længde fastsættes af Selskabets Styrelse. Hvis Styrelsen vurderer, at et medlem
ikke skal optages som fuldgyldigt medlem af Selskabet, får medlemmet refunderet
forudbetalt kontingent for den periode, medlemmet ikke længere er medlem.
Prøvemedlemmer kan ikke vælges til Styrelsen og har ikke stemmeret.


Stk. 5 Et medlem kan til enhver tid melde sig ud med virkning fra den sidste dag i det
indeværende kvartal. Dersom medlemmet ikke betaler sit kontingent, ophører
medlemskabet automatisk efter en tidsfrist, som fastsættes nærmere af Selskabets
Styrelse.


Stk. 6 Styrelsen kan ekskludere et medlem med omgående virkning, dersom medlemmet
handler i strid med vedtægterne eller ved sin opførsel er til fare eller alvorlig
ulempe for andre medlemmer, eller dersom Styrelsen skønner, at medlemskabet
skader Selskabets interesser.


Stk. 7 Når Styrelsen indleder en eksklusionssag mod et medlem, har Styrelsen ret til at
suspendere medlemmet fra enkelte eller alle Selskabets lokaler og aktiviteter eller
Selskabets elektroniske medier.


Stk. 8 Et medlem, som Styrelsen overvejer at ekskludere, indkaldes til møde med
Styrelsen herom. Ved dette møde har medlemmet mulighed for at medbringe et
andet fuldgyldigt medlem efter eget valg som bisidder. Hvis Styrelsen herefter
vælger at ekskludere medlemmet, udarbejder Styrelsen en skriftlig begrundelse
herfor, som tilstiles medlemmet. Styrelsens beslutning er endegyldig og kan ikke
ankes.


§ 5 Styrelsen


Stk. 1 Selskabet ledes af en selvsupplerende Styrelse på 3-5 medlemmer, som alle skal
være medlemmer af Selskabet samt op til 3 aspiranter. Dog kan Styrelsen aldrig
bestå af mere end 6 ordinære medlemmer og aspiranter tilsammen. Dansk
retspraksis vedrørende foreningsmødeindkaldelse er gældende.


Stk. 2 Styrelsen konstituerer sig selv og kan vælge en forretningsfører og/eller en
formand. Selskabet tegnes økonomisk over for tredjemand af forretningsføreren
eller af mindst to medlemmer af Styrelsen i forening.


Stk. 3 Ved mindre beslutninger vedrørende Selskabets drift er Styrelsen beslutningsdygtig, når mindst 75 % af Styrelsen er til stede. Beslutning kan træffes ved simpelt
flertal blandt de fremmødte styrelsesmedlemmer. Styrelsen kan således overdrage
den daglige ledelse af et driftsområde til et medlem af Selskabet. Styrelsen kan
uden varsel meddele (og inddrage) prokura, ligesom evt. ansættelse og
afskedigelse af medarbejder afgøres af Styrelsen.


Stk. 4 Beslutninger, der forpligter Selskabet ud over den almindelige drift, herunder
vedtægtsændringer, ændring af Styrelsens sammensætning, ændring af
styrelsesmedlemmernes ansvarsområder, optagelse af lån eller beslutninger om
medlemseksklusion, kan kun træffes på et styrelsesmøde, hvor samtlige
styrelsesmedlemmer mindst 7 dage forinden har modtaget en dagsorden, hvoraf
beslutningsforslaget fremgår, og mindst 75 % af den samlede Styrelse møder op og
stemmer for.


Stk. 5 Dersom et medlem af Selskabets Styrelse iht. stk. 4 stemmes ud af Styrelsen af de
øvrige styrelsesmedlemmer, har medlemmet pligt til inden 7 dage efter at have
modtaget besked herom at meddele sin holdning til dette. Hvis
styrelsesmedlemmet ikke kan acceptere at skulle træde ud af Styrelsen, skal det
med mindst 30 og maximalt 60 dages varsel indkalde samtlige Selskabets
medlemmer til et ekstraordinært møde, hvor de fremmødte medlemmer ved
simpelt flertal træffer beslutning om spørgsmålet. Både det pågældende
styrelsesmedlem og den øvrige Styrelse skal skriftligt begrunde deres holdning
sammen med mødeindkaldelsen. Dersom det passer med tidsfrister og tidspunkt
for udsendelse af indbydelser, kan afgørelsen tillige træffes på det ordinære
årsmøde.


Stk. 6 Såfremt Styrelsen er uenig eller fastlåst i at kunne træffe væsentlige afgørelser, er
Styrelsen forpligtet til med mindst 30 og max 60 dages varsel at fremlægge
problemstillingen for medlemmerne på et ekstraordinært medlemsmøde. Såfremt
Styrelsen ikke kan blive enig om en samlet fremstilling, er hvert enkelt
styrelsesmedlem forpligtet til skriftligt at beskrive sin vurdering af
problemstillingen i mødeindkaldelsen. På mødet træffer de fremmødte
medlemmer en afgørelse ved simpelt flertal.


Stk. 7 Såfremt Styrelsen kun består af 3 medlemmer træder 75 % reglen iht. stk. 4 og stk.
5 ud af kraft, og alle beslutninger kan kun træffes ved 100 % flertal.


Stk. 8 Nye medlemmer af Styrelsen kan optages som aspiranter (på prøve), men har
samme rettigheder og forpligtelser som ordinære styrelsesmedlemmer.


Stk. 9 De medlemmer, der på tidspunktet for optagelse af en given aspirant i Styrelsen
var ordinære medlemmer af Styrelsen, træffer på passende tidspunkt beslutning
om, hvorvidt denne aspirant skal optages som ordinært medlem af Styrelsen eller
ej, under respekt for de afstemningsregler, der var gældende på tidspunktet for
aspirantens optagelse.


§ 6 Årsmøde og medlemsmøder


Stk. 1 Årsmøde skal indkaldes skriftligt med minimum 30 dages varsel. Møderne skal
lægges uden for de alment anerkendte ferieperioder. Årsmøde er forum for
fremlæggelse og debat og er ikke beslutningsdygtige ud over de ting, der er
fremlagt til beslutning, såsom valg af revisor eller i henhold til § 5, stk. 5. Årsmøde
afholdes senest i maj måned.


Stk. 2 Indkaldelsen til årsmødet skal indeholde følgende dagsorden
Valg af dirigent, referent, samt to stemmetællere
Beretning fra Styrelsen og diskussion af beretningen
Fremlæggelse af Selskabets regnskab samt valg af to interne revisorer og en
suppleant
Åben debat om Selskabets fremtid, herunder evt. forslag til Styrelsen
Eventuelt


Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være Styrelsen i hænde en uge før
selve mødet og vil blive taget op på selve mødet under punktet ”Indkomne
forslag”.


§ 7 Lån og gaver


Stk. 1 Aftaler om økonomiske lån optaget hos medlemmer skal være skriftlige og
underskrevet af Styrelsen (jf. gældende § 5, stk. 4) for at være gyldige. Låneaftaler
med medlemmer skal – for at være gyldige – endvidere indeholde en klausul om,
at de ikke kan kræves tilbagebetalt af långiver, så længe Selskabet ikke råder over
likvid formue ud over driftskapital til Selskabets almindelige drift i tre måneder.


Stk. 2 Økonomiske midler, der doneres Selskabet af medlemmer til øremærkede formål,
kan kun kræves tilbage, såfremt formålet ikke indfries indenfor rimelig tid.
Økonomiske gaver, der er givet Selskabet af medlemmer, kan ikke kræves tilbage.


Stk. 3 Aftaler om lån af fysiske effekter af medlemmer skal være skriftlige og
underskrevet af Styrelsen (jf. gældende § 5, stk. 4) for at være gyldige. Skulle disse
i låneperioden gå i stykker, vil de ikke blive erstattet af Selskabet. Fysiske gaver,
der er givet Selskabet, kan ikke kræves tilbage.


§ 8 Regnskaber


Stk. 1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret.


Stk. 2 Regnskaberne revideres af revisorer valgt på årsmødet.


Stk. 3 Kun Det Sorte Selskabs formue hæfter for Selskabets forpligtelser.


§ 9 Kartotek


Stk. 1 Styrelsen fører et medlemskartotek og har til enhver tid kendskab til samtlige
medlemmers navne og adresser. Styrelsen er ansvarlig for, at kartoteket opbevares
forsvarligt, at det føres på betryggende vis, og at medlemsoplysninger kun
anvendes i overensstemmelse med Selskabets formål og inden for Selskabets
lukkede kreds.


Stk. 2 Adgang til kartotekets oplysninger har kun styrelsesmedlemmer.


Stk. 3 Kartotekets fysiske opholdssted holdes hemmeligt.


§ 10 Ændringer


Stk. 1 Ændringer i regelsættet kan kun foretages af Styrelsen efter de retningslinjer, som
er anført i § 5, stk. 4.


§ 11 Ophør


Stk. 1 Det Sorte Selskabs ophør kan ske, såfremt den eksisterende Styrelse ikke kan
opretholde 3-5 medlemmer, der ved styrelsesskift kan overtage håndteringen af de
foreliggende forpligtelser, herunder umiddelbar indfrielse af lån ydet af
medlemmer, såfremt disse medlemmer begærer disse lån indfriet.


Stk. 2 I tilfælde af Selskabets ophør skal Selskabets eventuelle formue og fysiske effekter
anvendes i overensstemmelse med Selskabets formål af den tilbageværende
Styrelse.


Således vedtaget på det stiftende møde den 17. september 1989, med senere vedtagne ændringer på styrelsesmøder den 22. februar 1992, i maj 1998, i april 2008, i april 2011,
7. februar 2017, 18. april 2018 og 28. juli 2019.